logo quý ông thời trang thanh lịch

  • Đây là nỗ lực biểu tượng kiểu chữ của tôi cho một thương hiệu thời trang dành cho nam giới. Nó có nghĩa là để thể hiện sự thanh lịch và phong cách thông qua chiếc mũ, chiếc ô và phần còn lại của các yếu tố logo


  • Đây là nỗ lực biểu tượng kiểu chữ của tôi cho một thương hiệu thời trang dành cho nam giới. Nó có nghĩa là để thể hiện sự thanh lịch và phong cách thông qua chiếc mũ, chiếc ô và phần còn lại của các yếu tố logo